Мудрость народа в пословицах и поговорках: Народная мудрость в пословицах и поговорках

Народные верования в пословицах и поговорках Гомельщины

Важное место в культурном наследии каждого народа занимают пословицы и по­говорки. Эти небольшие по форме изречения, которые представляют собой сокровища народной мудрости и выражают истину, проверенную многовековой историей народа, опытом многих поколений. Народная мудрость гласит, что пословица недаром молвится. В пословицах и поговорках обобщены различные явления окружающей нас действи­тельности, они помогают лучше понять жизнь предков, особенности их мировоззрения.

В пословицах и поговорках Гомельщины нашли отражение народные верования, которые были связаны с обрядами и праздниками земледельческого календаря. Быт на­ших предков, их отношение к труду, наблюдения за природными явлениями — все это в лаконичной форме выражено в пословицах и поговорках Гомельщины. Особое внима­ние в пословицах и поговорках вышеназванного региона отводится верованиям, которые связаны со сменой пор года, природными циклами, изменениями в погоде: люди с точ­ностью могли определить по зимней погоде, чего им ждать от весны и лета, когда луч­ше начинать засевать поля, каким будет урожай: «Калі не будзе зімою бела, то не будзе ўлетку зелена» [1: 72], «Калі ў лютым трываюць сталыя марозы — лета гарачае» [1: 74], «Вясна не мясна, а восень не малачна» [1: 76], «Вясною лісток, увосень сучок» [1: 77], «Багата вясна кветкамі, а восень палеткамі» [1: 77], «У марце зіма не гніе, у апрэлі трава не расце» [1: 77], «Калі ў марце зямля ўбачыла неба, то не будзе хлеба» [1: 78], «Сакавік мокры — хлеб будзе горкі» [1: 78], «Сухі марац, мокры май — будзе жыта так, як гай» [1: 79], «Красавік з вадою — май з травою» [1: 79], «Калі май халодны, дык год хлебародны» [1: 80], «Май даждлівы — год урадлівы» [1: 80], «Мокра ў маі — будуць добрыя караваі» [1: 81], «Када на елкі шышкі стануць красныя, а на сасне зялёныя — сей ячмень» [1: 81], «Ядроныя верабіны — восенню гразі па аглабліны» [1: 86], «Калі не дагледзіш увосень пашаю, то будзеш зімою акідаць кашаю» [1: 87], «Восень кажа: «Я ўраджу», вясна кажа: «А я пагляджу» [1: 87], «Красна восень снапкамі, а зіма ўмалотам» [1: 88].

Особое внимание в пословицах и поговорках отводится наблюдениям за природой в праздничные дни. Наши предки очень трепетно соблюдали все каноны и не наруша­ли запреты, которые действовали во время праздников. Верования народа, связанные со святыми днями, широко отражены в следующих паремиях: «Ад Каляд тры разы пяць, пастушкі ў поле ляцяць» [1: 94], «Грамніца — зімы палавіца» [1: 95], «На Грамніцы можна пеўню напіцца» [1: 95], «Як на Грамніцы нап’ецца певень вадзіцы, то на Юр’я наесца вол травіцы» [1: 96], «Як на Грамніцы адліга — з ураджаю будзе хвіга» [1: 96], «Калі на сорак мучанікаў мароз, то яшчэ сорак марозак будзе» [1: 98], «На святога Прыска праб’ець лёд і пліска» [1: 98], «Аляксей прайшоў — лядок пакалоў» [1: 98], «Якое Благавешчанне, такі Вялікдзень будзе» [1: 98], «На Благавешчанне і птушка гнязда не кладзець» [1: 98], «Юры з цяплом, а Мікола з сяўбой» [1: 99], «На Юр’я мароз — будзе добры авёс» [1: 99], «На Вялікдзень першы раз зязюля кукуе» [1: 100], «На Якуба грэе люба» [1: 108], «Святыя Пакровы пакрываюць траву лістам, зямлю снегам, ваду мёдам, а дзяўчат шлюбным чэпкам» [1: 111], «З Сяргея пачынаецца зіма» [1: 112], «Сава мосце, а Мікола гвоздзе» [1: 113], «Да Міколы няма зімы ніколі» [1: 114], «Святочнаму дню святочная работа» [1: 114], «Святы дзень — святая й работа, узяўшы тапор да ў балота» [1: 114].

Живя в гармонии с природой, люди старались не нарушать природных законов, избе­гали вмешательства в животный и растительный мир. В следующих пословицах и пого­ворках нашли свое отражение наблюдения за поведением животных и птиц. Они давали основания нашим предкам судить о скорых изменениях в окружающем мире: «Прыляцеў кулік з замор’я, вывеў вясну з няволля» [1: 75], «Бусел прыляцеў, вясна будзе» [1: 75], «Бычкі бушуюць — вясну чуюць» [1: 75], «Вясною вераб’і піва робяць» [1: 76], «Вясною і качка — прачка» [1: 77], «Вясной і ўдод запяе» [1: 77], «Як асінка затрасецца, тады волік напасецца (нап’ецца)» [1: 77], «Калі запяець удод, тады сей боб» [1: 82], «Калі ўлетку дождж рэдка бываець, тагды ў вуллі мёд прыбываець» [1: 84], «Не помніць карова зімы, дакачаўшы лета» [1: 86].

В пословицах и поговорках Гомельщины нашли отражение представления, связанные с трудом крестьян в летнюю пору года, их убеждениями в том, что именно в этот период особенно важно добросовестное и качественное отношение ко всем видам хозяйственных работ: «Што летам народзіцца, тое зімой прыгодзіцца» [1: 82], «Лета на зіму працуе» [1: 82], «Летні дзень зіму корміць» [1: 82], «Не поле родзіць, а лета» [1: 82], «Летам нагою, а зімою рукою» [1: 82], «Летам прызапасіш — зімой найдзеш» [1: 83], «Лета прыгатуе, а зіма з’есць» [1: 83], «Трэба назбіраць, каб зімою было што жаваць» [1: 83], «Лета праляжыш, то ўзімку ў пазыкі пабяжыш» [1: 84], «Прасвістаў лета гарачае, прасвішчы і зіму халодную» [1: 84], «Летам цэбар вады, ложка балота, а ўвосені ложка вады, а цэбар балота» [1: 84], «Улетку вады мерка — гразі жменька; з асенняе жменькі вады — гразі мерка» [1: 84], «Хто ўлетку спіць, той узімку не есць» [1: 83], «Летам гуляўшы, восенню не сабярэш» [1: 83].

Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и пого­ворках, знание которых способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию мировоззрения и характера народа. В пословицах и поговорках Гомельщины отражен богатый исторический опыт людей, представления, связанные с трудовой дея­тельностью, бытом и культурой народа. Правильное и уместное использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность. Можно отметить, что пословицы — это своеобразная кладезь народной мудрости, поговорки — украшение мыслей и речи.

Таким образом, пословицы и поговорки, возникнув в далекой древности, продо­лжают активное бытование и в наши дни. Верования, которые легли в основу пословиц и поговорок Гомельщины, отражают менталитет народа, его образ жизни и морально­этические нормы.

Список использованных источников

  1. Прыказкі і прымаўкі: у 2 кн. Кн. 1 / склад. М. Я. Грынблат: рэд. А. С. Фядосік. — Мінск: Навука і тэхніка, 1976. — 506 с.
  2. Даль, В. И. Пословицы и поговорки русского народа: Сборник. в 2-х т. Т. 1. / Вступ. слово М. Шолохова; худож. Г. Клодт. — М.: Худож. лит., 1984. — 383 с.

Автор: Т.В. Коренькова
Источник: Мова і культура. — 2014. — Вип. 17, т. 6. — С. 327-329.

В казахских пословицах – мудрость народа

Народные пословицы и поговорки играют важную роль в воспитании подрастающего поколения, учат детей любить родную землю, стремиться к знаниям. Они бичуют лень, невежество и многие другие человеческие пороки. В казахских пословицах, поговорках и афоризмах часто отражены национальные традиции и обычаи, семейные ценности, взаимоотношения супругов, отцов и детей.

Согласно казахским традициям, хозяйством управляет муж, а домашним имуществом и продуктами питания ведает жена. Отец — глава и кормилец семьи. И в охоте, и в скотоводстве, и в земледелии — везде бремя самого тяжелого труда ложится на плечи мужчины. Вот почему в народных изречениях мужчина — «голова», женщина — «шея», отец — «тополь», дети — «листья». К тому же глава семьи — образец для подражания, он — воспитатель и наставник детей. Ребенок подрастает, начинает ухаживать за скотом и принимать участие в земледельческих работах, отец приучает его к труду, учит занятиям дедов и дает оценку его прилежанию и сноровке. Казахские пословицы гласят: «Әке — балаға сыншы» (Отец — критик своего ребенка), «Әке көрген оқ жонар» (Сын, воспитанный отцом, сумеет изготовить стрелу).

Однако, несмотря на то, что отец является главой семьи, и мать, согласно народным представлениям, занимает в семье свое достойное место. «Алып — анадан» (Великан рождается матерью), «Анасын көріп — қызын ал (Возьми в жены девушку, прежде узнав, кто ее мать), «Жақсы әйел жаман еркекті хан қылады» (Хорошая женщина и плохого мужа сделает ханом) — говорит народ, высоко оценивая роль женщины в семье. Она и первый помощник мужа: «Тузде ат ойнатқан, уйде құрт қайнатқан» (В степи — в седле, дома — хозяйка), «Мал таппайтын еркек болмайды, құрарын айт, бала таппайтын әйел болмайды, тұрарын айт» (Не бывает мужчин, не умеющих заработать, важно сохранить заработок; не бывает женщин, не способных рожать детей, нужно их вырастить) — говорится в народе.

В пословицах особо подчеркивается роль женщины в воспитании детей: «Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада» (Мать думает о детях, дети думают об играх), «Балалы марал маңырайды, баласыз марал аңырайды» (Марал с детенышем — блеет, марал без детеныша — ревет), «Жақсы ұл тапқан ананы жаным десе болмай ма, алты ул тапқан ананы ханым десе болмай ма» (Мать, родившую хорошего сына, назови душой, родившую шестерых сыновей, назови ханшей).

Украшением дома, связующим звеном между мужем и женой является ребенок, наследник семьи. «Балалы уй — базар, баласыз уй — мазар» (Дом с детьми — базар, дом без детей — мазар (могила)» — говорится в казахской пословице. «Ұл туғанға кун туады» (Родился сын — взошло солнце), «Артында қызы қалғанның ізі қалғаны, ұлы қалғанның өзі қалғаны» (Кто оставил после себя дочь — оставил свои следы, кто оставил сына — остался сам). В устном творчестве казахов, в том числе в их пословицах и поговорках, присутствует мотив отсутствия или малочисленности детей. «Бала — көңілдің гүлі, көздің нұры» (Ребенок — цветок души, свет очей). Есть пословицы и о дочерях: «Караша үйден ханша шығады» (Из юрты простолюдина может выйти ханша), «Теңін тапсаң, тегін бер» (Нашел ровню — отдай дочь без калыма). В народных изречениях определены отношения между старшими и младшими братьями и сестрами – «Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар» (Старший брат — опора, младший — помощник). Пословицы подчеркивают необходимость уважения старших младшими, узаконивания права старшего брата и старшей сестры. «Үлкен тұрып кіші сөйлегеннен без» (Младшему в присутствии старшего приличествует послушать). Однако уважение не должно быть односторонним: старшие должны уважать права и достоинство младших: «Қой асығы деме, қолыңа жақса, сақа тұт, жасы кіші деме, ақылы асса, аға тұт» (Не пренебрегай альчиком овечьим — коль удобно держать в руке, сделай биту, не пренебрегай младшим братом — коль умнее тебя, принимай за старшего).

Сноха — новый член семьи. Она приходит из чужой семьи и приносит с собой быт и нравы, обычаи и традиции своего рода. Благо, если она принесет с собой добрые традиции и обычаи, но бывает, что ее привычки разрушают сложившиеся традиции и согласие среди сородичей мужа. Поэтому пословица остерегает юношу, собирающегося жениться, от подобной опасности: «Катын алма, қайын ал» (Выбирай не жену, а выбирай ее родственников), «Ана сүті аузынан кеппеген, бесік табы белінен кетпеген» (Еще не успело высохнуть молоко матери на губах, след колыбели остался еще на теле) — иронизировали старцы. Помолвленная, просватанная, прозванная в своем ауле невестой девушка после того, как переступит порог мужа, считается невесткой (снохой). «Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан» (Положение семьи зависит от первого шага невестки и пастушьего посоха (от честности пастуха), «Жақсы келін — келін, жаман келін — келсап» (Хорошая невестка — невестка, плохая невестка — трещотка (т. е. нарушает покой дома) — говорят в народе, остерегая молодую от неверных шагов. Согласно народным воззрениям, семейное согласие во многом зависит от того, как были воспитаны будущий муж и будущая жена, как начинают они свою жизнь в новой семье.

Казахи издревле уважали стариков, ценили их жизненный опыт. «Атасыз үй — батасыз, анасыз үй — панасыз» (Семья без деда — семья без благословения, семья без бабушки — семья без заступницы), «Ата-ананың қадырын балалы болғанда білерсің» (Родителей оценишь, когда сам станешь родителем) — такие изречения говорят о многом. Люди, прожившие долгую жизнь, много повидавшие на своем веку, были наставниками внуков и правнуков. Пока были живы родители или дед с бабушкой, молодые супруги не имели права называть себя отцом и матерью, дети называли их аға (старший брат) или апа (старшая сестра). Этот обычай был как бы залогом мира, дружбы и согласия между родителями и детьми, между дедами, бабушками и внуками. Умные, многоопытные старцы считались наставниками не только одной семьи, но и целого аула (иногда целого племени). «Пері білмегенді кәрі біледі» (Чего не знают волшебницы, знают старики), «Елу — ердің жасы, алпыс — ел ағасы» (Пятьдесят— возраст доброго молодца, шестьдесят — возраст старшего всего рода), «Қазақ, білмегенін қартынан сұрайды» (Если казах чего-то не знает, он обращается к старику) — такие изречения сохранились с древних времен. Старику уступали самое почетное место в юрте, подносили ему голову барана, почтительно слушали его рассказы и назидания.

 Самыми дальними из родственников являются сородичи. «Ағайын өкпеге қиса да, өлімге қимайды» (Родственник может обидеться, но врагом не станет), «Қанды қалпақ кисе де қиыспайды туысқан» (Даже кровавые шапки, т. е. разбитые головы, не разведут родственников) гласят пословицы, утверждая, что родственники и в беде будут вместе. Однако родные обидеть все-таки могут. Вот почему говорят: «Жақында жүрсе — тістескен, алыста жүрсе — кісінескен» (Живут рядом — грызутся, живут далеко — скучают), «Бар болса, көре алмайды, жоқ болса, бөліп бере алмайды» (Когда ты в достатке — завидуют, когда ты беден — ничего не дадут).

У казахов особо почетное место после членов семьи занимают сваты, зятья и племянники: «Куйеу — жүз жылдық, құда — мың жылдық» (Зять — на сто лет, а сват — на тысячу). Племянников уважают не больше сватов и зятьев, но они имеют больше прав. Племянник может, например, забрать у родственников матери любую скотину, любую вещь: «Берсе — қолынан, бермесе — жолынан» (Или по доброй воле, или насильно). Согласно древним обычаям, это не считается ни воровством, ни разбоем. Суть дела в том, что в отличие от сына дочь не получает свою долю наследства от отца, она получает только приданое в виде одежды, постельных принадлежностей, предметов домашнего обихода. Обычно приданое девушки составляет лишь незначительную часть получаемого за нее калыма. Стало быть, доля девушки хранится у отца, а после его смерти — у ее братьев. Эту долю она берет, когда приезжает к родственникам. Доля же племянника остается навсегда у родных матери. Поэтому казахи обычно не отказывают девушке, приехавшей к родным, племяннику, приехавшему к дядьям, ни в скоте, ни в имуществе.

Таким образом, малые фольклорные жанры становятся регистраторами изменений, происходящих в казахском быту. Обычно в зятьях и племянниках воспитывается противник родственникам жены и матери. «Жаман күйеу қайыншыл» (Плохой зять тянет к родственникам жены). Жигита, отделившегося от своего рода и живущего у тестя и тещи, пренебрежительно называют күшік күйеу (зятем-примаком).

 Для казаха после членов семьи, близких родичей, сватов и других лиц, связанных родственными узами, самым близким человеком является тот, кого называют другом. В большинстве случаев речь идет о дружбе ровесников, связанных общностью интересов. Среди казахов широко распространены такие пословицы и афоризмы, как «Жақсы достан жан пида» (Для хорошего друга и жизни не жалко). «Қайғың болса, досыңа бар» (Когда у тебя горе, иди к другу) и т. д. Чистосердечная дружба в большинстве случаев вела к женитьбе детей — друзья становились сватами. Народ во многих своих пословицах учит отличать искренних друзей от мнимых: «Досыңа сынамай тұрып сыр айтпа» (Не откровенничай перед другом, пока не испытаешь его), «Досыңмен дос болғанға шаттан, дұшпаныңмен дос болғаннан сақтан» (Радуйся тому, кто подружился с твоим другом, остерегайся того, кто подружился с твоим врагом).

Очевидно, что казахи были большими мастерами красноречия. Они с особенной легкостью высказывали свои мысли, часто применяли в разговоре пословицы и поговорки. Аксакалы часто обращаются к ним при воспитании подрастающего поколения. Пословицы и поговорки – это своеобразный атрибут народной педагогики.

Диас НУРТАЙ

Подготовлено по материалам книги Б.Адамбаева «Казахское народное ораторское искусство» (Алматы, «Ана тілі», 1997 г.)

 Читайте нас в Telegram!

Предыстория пословиц — Б. К. Ньютон

On Коул НьютонВ статьях, Притчах: Библейская мудрость

Автор

Притчи 1:1 представляют Соломона как основного автора книги, но есть и другие авторы, такие как Агур и Лемуил.

Тема

Притчи призваны научить нас библейской мудрости, которая представляет собой умение понимать и ориентироваться в разрушенном, наполненном грехом мире вокруг нас, сообразуясь с Божьим образцом для творения.

Предыстория

Соломон, сын Давида, является основным автором и/или собирателем пословиц в книге Притчей, и Библия определенно изображает его квалифицированным. После того, как он стал царем Израиля, 3 Царств 3: 3-15 рассказывает о том, как Бог явился Соломону во сне и спросил, чего он желает. Молодой царь попросил у Господа мудрости, чтобы вести Израиль, что само по себе было мудрой просьбой. С тех пор Соломон стал известен своей великой мудростью, так что люди со всей земли приходили послушать его слова (3 Царств 4:34). Своим разумом Соломон произнес 3000 пословиц и сочинил 1005 песен. Многие из этих пословиц, без сомнения, включены в эту книгу.

Но Притчи — не единственная работа Соломона. Книга в том виде, в каком она есть сегодня, была завершена только через двести лет после смерти Соломона. Мы знаем это, потому что царь Езекия (один из самых благочестивых царей Иудеи) примерно дюжину поколений спустя составил больше притчей Соломона (25:1). Мы ничего не знаем ни о Лемуиле и Агуре, ни об анонимных авторах 22:17-24:22 и 24:23-34. Таким образом, Притчи начали составляться при Соломоне, они все еще составлялись во времена Езекии и могли быть закончены уже во время вавилонского изгнания. Эти обширные временные рамки должны напоминать нам, что Божья мудрость превосходит века, говоря и направляя тех, у кого есть уши, чтобы слышать.

Цель

Цель книги Притчей – научить нас «познавать мудрость и наставление, понимать слова разума, получать наставления в делах мудрости, в праведности, справедливости и беспристрастности; дать разум простым, знание и благоразумие юношам (1:2-4)». Притчи направлены на то, чтобы увеличить знания мудрых и дать руководство тому, кто понимает. Эта книга хочет сделать нас мудрыми, дать нам навыки и понимание, чтобы вести жизнь так, как угодно Богу.

Принципы понимания Притчей

Притчи могут быть очень сложной книгой для понимания, поэтому, прежде чем мы начнем углубляться в книгу, вот несколько принципов, которые следует помнить при изучении Притчей.

Во-первых, Книга Притчей разделена на две основные части. Первая половина (главы 1-9) представляет собой вводный курс библейской мудрости, где Соломон пишет нам, читателям, как отец, обучающий своего сына. Хотя эти отцовские речи составляют основную часть первых девяти глав, мы также иногда обращаемся к речам Леди Мудрости. Из-за такой схемы обучения нам важно подходить к этим главам как ученики, готовые учиться мудрости у экспертов.

Во-вторых, Притчи — это принципы, а не обещания. Многие родители могут засвидетельствовать, что Притчи 22:6 не всегда случаются. Притчи показывают нам, как все должно работать в Божьем творении, но они не гарантируются. Екклесиаст и Иов показывают нам, как библейская мудрость применяется в таких ситуациях, когда жизнь идет против того, что мы ожидали.

В-третьих, Притчи не могут сделать нас мудрыми, это может сделать только Бог. Хотя Притчи и являются книгой библейской мудрости, сами по себе они не могут сделать нас мудрыми. Мы должны скорее молиться, чтобы Бог использовал Свое Слово, чтобы сделать нас мудрыми, но без Его просвещения эти слова никогда не изменятся и не повлияют на наши сердца.

В-четвертых, пословицы — это не лайфхаки, которые нужно применять немедленно; они требуют мудрости, чтобы использовать их должным образом. Слишком многие люди думают, что Притчи полны высказываний, которые можно брать вне контекста и применять к различным жизненным ситуациям. Этот подход не позволяет понять важность того, что Притчи используют девять глав, чтобы представить концепцию мудрости, прежде чем перейти к самим притчам. На самом деле, Притчи высказываются против попыток использовать эти мудрые слова без мудрости: «Что ноги хромого, которые бесполезно висят, то притча в устах глупых» (26:7). Или: «Что шип, вонзившийся в руку пьяного, то притча в устах глупых» (26:9).).

В-пятых, в Притчах есть несколько типов литературы. Стих перечисляет четыре вида литературы с пословицами: пословицы, поговорки, слова мудрых и загадки. Пословицы являются основной формой литературы, представленной в книге. Чаще всего пословицы составляются в формате параллелизма, то есть они состоят из двух строк, которые отражают друг друга. Существует множество споров о том, к чему именно относятся высказывания и слова мудрецов. Притчи 22:17 начинают раздел из тридцати высказываний, которые называются словами мудрых, так что, возможно, эти два термина обычно взаимозаменяемы. Большинство комментаторов согласны с тем, что загадки в Притчах относятся к таким текстам, как Притчи 30:18-19.: «Три вещи слишком прекрасны для меня; четыре не понимаю: путь орла на небе, путь змея на скале, путь корабля в открытом море и путь мужчины с девой». Это явно не загадки, как они есть в английском языке; вместо этого это высказывания, намеренно двусмысленные, и мы должны выяснить их значение.

Нравится:

Нравится Загрузка…

backgroundбиблейская мудростьПритчиСоломон

Женщина взывает к мудрости — Размышления о Притчах 1:20—33

от доктора Джона Холберта, вторник, 7 сентября 2021 г. недельный текст из Притчей 22 дал нам взглянуть на то, что я называл «замороженная» полуправда конкретных пословиц, высказываний израильской школы мудрости и древнего Ближнего Востока, которые заключают в себе идеи, почерпнутые из общества. Такие прозрения предлагают истины для жизни, но вряд ли их следует воспринимать как универсальные реальности, которым всегда следует следовать буквально.

Это скорее комментарии к человеческой деятельности, которые могут подтолкнуть наш разум к более тщательному размышлению о наших действиях, тем самым помогая нам привнести в нашу жизнь более активную и вдумчивую позицию. Опасность превращения любого из этих одно- или двухстрочных размышлений в универсальные требования можно увидеть в ужасной пословице: «Если пощадишь розгу, испортишь дитя» (Притч. 13:24–NRSV «Те, кто пощадит жезл ненавидит своих детей»), что на протяжении столетий привело к представлению о том, что телесные наказания всегда хороши для детей, чудовищной идее, которая вызвала ужас у слишком многих детей и чрезмерную жестокость у слишком многих взрослых.

          Сегодняшний текст дает нам нечто совершенно иное. В Притчи 1:20 и далее мы находим интригующую и таинственную фигуру Женщины-Мудрости, чей призыв ко всем состоит в том, чтобы принять то, что она может предложить, а именно истинную мудрость, выбор которой неизбежно приведет к безопасности и легкости, а также свободе от бедствий.

(Притчи 1:33). Прежде чем мы вернемся к женской фигуре Мудрости, нам нужно ответить на основной вопрос, что именно является мудростью для этих учителей Израиля. Ответ, по крайней мере частично, можно найти в самом начале книги.

«Чтобы научиться мудрости и наставлению,

Чтобы различать слова проницательности,

Чтобы уловить обличение проницательности,

Праведность, справедливость и праведность;

Простому дать мудрость,

Отроку хитрое знание,

Мудрый пусть слушает и умножает знание,

И проницательный обретает умение

Понимать пословицы и поговорки, мудрый и их загадки.

Страх перед ЯХВЕ есть начало познания;

Укор глупцов презирать. (Притчи 1:2-7)

          Вот оно; ключевыми понятиями для истинно мудрого человека являются: проницательность, принятие обличения (исправления), необходимость праведности и справедливости, непосредственно связанная с мудростью, приобретение хитрого (слово, не рассматриваемое здесь как отрицательное) знания, желание умножить обучение, ведущее к умению понимать пословицы и поговорки. Все эти характеристики мудрого человека основаны на том основополагающем представлении, что «страх перед ЯХВЕ», то есть почитание ЯХВЕ в центре своей жизни, есть «начало (всего) знания, тогда как только «болваны» отвергают необходимое исправление мудрости. Из этих неотъемлемых черт мудрости вытекает все, что появляется в Книге Притчей, главной причине ее существования.

          Мы можем свести весь этот разговор к чему-то более простому и понятному. Требование предложить «проницательность простому» и «хитрое знание юноше» — это, в конце концов, разум самого практического рода, острая бдительность к потенциальным обманам и соблазнам, навыки, которые приведут к безопасному, удовлетворительному и этическая жизнь. Тот, кто отказывается понять это и отрицает его значение для правильного поведения, не что иное, как дурак и простофиля. Учителя Израиля, таким образом, следуют древним учителям мудрости Ближнего Востока, которые исследовали человеческое поведение и пришли к выводу, что общество может быть разделено на мудрых и простых, проницательных и обманутых, умных и болванов. И для них вся истинная мудрость начинается с поклонения и благоговения перед ЯХВЕ. Таким образом, правильная религия напрямую ведет к правильному поведению; плохая религия ведет прямо к глупости и бедствию.

          Любопытно, что эта мудрость передана человечеству соблазнительной личностью Женской Мудрости. Притчи 8 подробно описывают происхождение этой фигуры и ее роль в сотворении всего, а также постоянную важность ее жизни с ЯХВЕ, но здесь, в Притчах 1, она рассматривается как провозвестница потребности в мудрости, пророк мудрость для всех людей. Долгое время предполагалось, что этот женский образ олицетворенной мудрости вырос из того простого факта, что существительное «мудрость» грамматически женского рода, а также из-за того, что многие другие ближневосточные учителя размышляли о реальности, стоявшей в центре всего сущего. увидеть египтянин ma’at , например). Точно так же учителя мудрости Израиля представляли фигуру, которая одновременно олицетворяла мудрость и учила ей тех, кто ее слушался. Отсюда возникла памятная спекуляция о Женской Мудрости, представленной в Притчи 8, как о большем, чем концепция, но также и о реальном существе, существующем «пред Богом, как мастер, ежедневная радость Божия» (Притчи 8:30). В Притчи 1:20-33 это фигура, которая призывает всех принять мудрость и предупреждает тех, кто этого не сделает, об их ужасной судьбе. Будьте мудры, кричит она; не оставайся и не становись глупым болваном!

          Важно подчеркнуть интересное движение мысли, представленное этими мудрыми учителями. Мудрость, утверждают они, начинается с благоговения перед ЯХВЕ, но проявляется в действиях, которые израильские пророки уже предписали избранному народу. Истинно мудрые люди — это те, кто поступает справедливо и любит любовь ЯХВЕ, как повелевает Михей 6. Они также являются проводниками справедливости для бедных, защитниками вдов и сирот, защитниками иммигрантов и иностранцев среди них. Короче говоря, учителя мудрости хорошо усвоили уроки великих пророков прошлого: истинная мудрость связана не столько с лукавством или обманом, сколько с действиями общественной справедливости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *